Rozlosovanie ZHbL 5+1 2016/17

17. kolo 21.1.2017

Rozlosovanie Superligy 4+1 2016/17

17. kolo 21.1.2017

Rozlosovanie BaHbL 3+1 2016/17

17. kolo 21.1.2017